Element names in Romanian - Moldovan - Elementymology & Elements Multidict

Elementymology & Elements Multidict

Tabelul periodic al elementelor

Numerical list    Alphabetical list
 1. Hidrogen
 2. Heliu
 3. Litiu
 4. Beriliu
 5. Bor
 6. Carbon, ²Cărbune
 7. Azot, ²Nitrogen
 8. Oxigen
 9. Fluor
 10. Neon
 11. Sodiu, ²Natriu
 12. Magneziu
 13. Aluminiu
 14. Siliciu
 15. Fosfor
 16. Sulf
 17. Clor
 18. Argon
 19. Potasiu, ²Kaliu
 20. Calciu
 21. Scandiu
 22. Titan
 23. Vanadiu
 24. Crom
 25. Mangan
 26. Fier
 27. Cobalt
 28. Nichel
 29. Cupru
 30. Zinc
 31. Galiu
 32. Germaniu
 33. Arsen
 34. Seleniu
 35. Brom
 36. Kripton
 37. Rubidiu
 38. Stronţiu
 39. Ytriu
 40. Zirconiu
 41. Niobiu
 42. Molibden
 43. Tehneţiu
 44. Ruteniu
 45. Rodiu
 46. Paladiu
 47. Argint
 48. Cadmiu
 49. Indiu
 50. Staniu, ²Cositor
 51. Antimoniu, ²Stibiu
 52. Telur
 53. Iod
 54. Xenon
 55. Cesiu
 56. Bariu
 57. Lantan
 58. Ceriu
 59. Praseodim
 60. Neodim
 1. Promeţiu
 2. Samariu
 3. Europiu
 4. Gadoliniu
 5. Terbiu
 6. Disprosiu
 7. Holmiu
 8. Erbiu
 9. Tuliu
 10. Yterbiu
 11. Luteţiu
 12. Hafniu
 13. Tantal
 14. Wolfram, ²Tungsten
 15. Reniu
 16. Osmiu
 17. Iridiu
 18. Platină
 19. Aur
 20. Mercur
 21. Taliu
 22. Plumb
 23. Bismut
 24. Poloniu
 25. Astatin
 26. Radon
 27. Franciu
 28. Radiu
 29. Actiniu
 30. Toriu
 31. Protactiniu
 32. Uraniu
 33. Neptuniu
 34. Plutoniu
 35. Americiu
 36. Curiu
 37. Berkeliu
 38. Californiu
 39. Einsteiniu
 40. Fermiu
 41. Mendeleviu
 42. Nobeliu
 43. Lawrenciu
 44. Rutherfordiu
 45. Dubniu
 46. Seaborgiu
 47. Bohriu
 48. Hassiu
 49. Meitneriu
 50. Darmstadtiu
 51. Roentgeniu
 52. Coperniciu
 53. Nihoniu
 54. Fleroviu
 55. Moscoviu
 56. Livermoriu
 57. Ununseptiu
 58. Ununoctiu
 59. Ununenniu
 60. Unbinilium

Română - Moldovenească

Romanian - Moldovan
Romanian and Moldovan (Moldavian)
Romance language spoken primarily in Romania and Moldova. It has official status in Romania, Republic of Moldova, and the Autonomous Province of Vojvodina in Serbia. Romanian and Moldovan are identical, but for political reasons both names are in use.
24 million speakers.

Clickable Periodic Table of the Elements

Additions to the element names:
² = alternative form
† = form no longer in use.

N.B. Because of the use of UTF8-encoding, accented letters (È, á, ô, etc.) are not alphabetized in the correct way.

Source:
Distracted from various webpages (mainly http://www.sinta.ro/RMD/trcp0628.htm)
and dictionaries (on-line and printed) mostly by Jef Braekmans, corrected by Cristian Bologa. (22 April 2000).
(Moldovan) Table tabelaperiodica.gif from Asociaţia Obştească TCV via Michael Canov's website. (accessed 20 December 2002).
Additions from Wikipedia (Jan. 2010).

Actiniu
Aluminiu
Americiu
Antimoniu, ²Stibiu
Argint
Argon
Arsen
Astatin
Aur
Azot, ²Nitrogen
Bariu
Beriliu
Berkeliu
Bismut
Bohriu
Bor
Brom
Cadmiu
Calciu
Californiu
Carbon, ²Cărbune
Ceriu
Cesiu
Clor
Cobalt
Coperniciu
Crom
Cupru
Curiu
Darmstadtiu
Disprosiu
Dubniu
Einsteiniu
Erbiu
Europiu
Fermiu
Fier
Fleroviu
Fluor
Fosfor
Franciu
Gadoliniu
Galiu
Germaniu
Hafniu
Hassiu
Heliu
Hidrogen
Holmiu
Indiu
Iod
Iridiu
Kripton
Lantan
Lawrenciu
Litiu
Livermoriu
Luteţiu
Magneziu
Mangan
Meitneriu
Mendeleviu
Mercur
Molibden
Moscoviu
Neodim
Neon
Neptuniu
Nichel
Nihoniu
Niobiu
Nobeliu
Osmiu
Oxigen
Paladiu
Platină
Plumb
Plutoniu
Poloniu
Potasiu, ²Kaliu
Praseodim
Promeţiu
Protactiniu
Radiu
Radon
Reniu
Rodiu
Roentgeniu
Rubidiu
Ruteniu
Rutherfordiu
Samariu
Scandiu
Seaborgiu
Seleniu
Siliciu
Sodiu, ²Natriu
Staniu, ²Cositor
Stronţiu
Sulf
Taliu
Tantal
Tehneţiu
Telur
Terbiu
Titan
Toriu
Tuliu
Unbinilium
Ununenniu
Ununoctiu
Ununseptiu
Uraniu
Vanadiu
Wolfram, ²Tungsten
Xenon
Yterbiu
Ytriu
Zinc
Zirconiu
1. Hidrogen 2. Heliu 3. Litiu 4. Beriliu 5. Bor 6. Carbon, ²Cărbune 7. Azot, ²Nitrogen 8. Oxigen 9. Fluor 10. Neon 11. Sodiu, ²Natriu 12. Magneziu 13. Aluminiu 14. Siliciu 15. Fosfor 16. Sulf 17. Clor 18. Argon 19. Potasiu, ²Kaliu 20. Calciu 21. Scandiu 22. Titan 23. Vanadiu 24. Crom 25. Mangan 26. Fier 27. Cobalt 28. Nichel 29. Cupru 30. Zinc 31. Galiu 32. Germaniu 33. Arsen 34. Seleniu 35. Brom 36. Kripton 37. Rubidiu 38. Stronţiu 39. Ytriu 40. Zirconiu 41. Niobiu 42. Molibden 43. Tehneţiu 44. Ruteniu 45. Rodiu 46. Paladiu 47. Argint 48. Cadmiu 49. Indiu 50. Staniu, ²Cositor 51. Antimoniu, ²Stibiu 52. Telur 53. Iod 54. Xenon 55. Cesiu 56. Bariu 57. Lantan 58. Ceriu 59. Praseodim 60. Neodim 61. Promeţiu 62. Samariu 63. Europiu 64. Gadoliniu 65. Terbiu 66. Disprosiu 67. Holmiu 68. Erbiu 69. Tuliu 70. Yterbiu 71. Luteţiu 72. Hafniu 73. Tantal 74. Wolfram, ²Tungsten 75. Reniu 76. Osmiu 77. Iridiu 78. Platină 79. Aur 80. Mercur 81. Taliu 82. Plumb 83. Bismut 84. Poloniu 85. Astatin 86. Radon 87. Franciu 88. Radiu 89. Actiniu 90. Toriu 91. Protactiniu 92. Uraniu 93. Neptuniu 94. Plutoniu 95. Americiu 96. Curiu 97. Berkeliu 98. Californiu 99. Einsteiniu 100. Fermiu 101. Mendeleviu 102. Nobeliu 103. Lawrenciu 104. Rutherfordiu 105. Dubniu 106. Seaborgiu 107. Bohriu 108. Hassiu 109. Meitneriu 110. Darmstadtiu 111. Roentgeniu 112. Coperniciu 113. Nihoniu 114. Fleroviu 115. Moscoviu 116. Livermoriu 117. Ununseptiu 118. Ununoctiu 119. Ununenniu 120. Unbinilium