Element names in Georgian - Elementymology & Elements Multidict

Elementymology & Elements Multidict

ქიმიურ ელემენტთა ჯგუფები

Numerical list   Alphabetical list
 1. წყალბადი
 2. ჰელიუმი
 3. ლიტიუმი
 4. ბერილიუმი
 5. ბორი
 6. ნახშირბადი
 7. აზოტი
 8. ნახშირბადი
 9. ფთორი
 10. ნეონი
 11. ნატრიუმი
 12. მაგნიუმი
 13. ალუმინი
 14. სიცილიუმი
 15. ფოსფორი
 16. გოგირდი
 17. ქლორი
 18. არგონი
 19. კალიუმი
 20. კალციუმი
 21. სკანდიუმი
 22. ტიტანი
 23. ვანდიუმი
 24. ქრომი
 25. მარგანეცი
 26. რკინა
 27. კობალტი
 28. ნიკელი
 29. სპილენძი
 30. თუთია
 31. გალიუმი
 32. გერმანიუმი
 33. დარიშხბანი
 34. სელენი
 35. ბრომი
 36. კრიპტონი
 37. რუბიდიუმი
 38. სტორცინიუმი
 39. იტრიუმი
 40. ცირკონიუმი
 41. ნიობიუმი
 42. მოლიბდენი
 43. ტექნეციუმი
 44. რუთენიუმი
 45. როდიუმი
 46. პალადიუმი
 47. ვერცხლი
 48. კადმიუმი
 49. ინდიუმი
 50. კალა
 51. სტიიუმი
 52. ტელური
 53. იოდი
 54. ქსენონი
 55. ცეზიუმი
 1. ბარიუმი
 2. ლანთანი
 3. ცერიუმი
 4. პრაზეოდიმი
 5. ნეოდიმი
 6. პრომეთიუმი
 7. სამარიუმი
 8. ეუროპიუმი
 9. გადოლინიუმი
 10. ტერბიუმი
 11. დისპროზიუმი
 12. ჰოლმიუმი
 13. ერბიუმი
 14. თულიუმი
 15. იტერბიუმი
 16. ლუტეციუმი
 17. ჰაფნიუმი
 18. ტანტალი
 19. ვოლფრამი
 20. რენიუმი
 21. ოსმიუმი
 22. ირიდიუმი
 23. პლატინა
 24. ოქრო
 25. ვერცხლის წყალი
 26. თალიუმი
 27. ტყვია
 28. ბისმუტი
 29. პოლონიუმი
 30. ასტატი
 31. რადონი
 32. ფრანციუმი
 33. რადიუმი
 34. აქტინიუმი
 35. თორიუმი
 36. პროტაქტინიუმი
 37. ურანი
 38. ნეპტუნიუმი
 39. პლუტონიუმი
 40. ამერიციუმი
 41. კიურიუმი
 42. ბერკლიუმი
 43. კალიფორნიუმი
 44. ეინშტეინიუმი
 45. ფერმიუმი
 46. მენდელეევიუმი
 47. ნობელიუმი
 48. ლაურენსიუმი
 49. რეზერფორდიუმი
 50. დუბნიუმი
 51. სიბორგიუმი
 52. ბორიუმი
 53. --
 54. მეიტნერიუმი

ქართული

Georgian
Official language of Georgia.
Written in mkhedruli ("military") script.
3.9 million speakers.

Clickable Periodic Table of the Elements

Additions to the element names:
² = alternative form
† = form no longer in use.

N.B. Because of the use of UTF8-encoding, accented letters (È, á, ô, etc.) are not alphabetized in the correct way.

Source:
Table, scanned by Michael Canov at Periodické tabulky prvků: Periodic Tables of the Elements in Over One Hundred Languages..
Additions from Wikipedia (Jan. 2010).

აზოტი
ალუმინი
ამერიციუმი
არგონი
ასტატი
აქტინიუმი
ბარიუმი
ბერილიუმი
ბერკლიუმი
ბისმუტი
ბორი
ბორიუმი
ბრომი
გადოლინიუმი
გალიუმი
გერმანიუმი
გოგირდი
დარიშხბანი
დისპროზიუმი
დუბნიუმი
ეინშტეინიუმი
ერბიუმი
ეუროპიუმი
ვანდიუმი
ვერცხლი
ვერცხლის წყალი
ვოლფრამი
თალიუმი
თორიუმი
თუთია
თულიუმი
ინდიუმი
იოდი
ირიდიუმი
იტერბიუმი
იტრიუმი
კადმიუმი
კალა
კალიუმი
კალიფორნიუმი
კალციუმი
კიურიუმი
კობალტი
კრიპტონი
ლანთანი
ლაურენსიუმი
ლიტიუმი
ლუტეციუმი
მაგნიუმი
მარგანეცი
მეიტნერიუმი
მენდელეევიუმი
მოლიბდენი
ნატრიუმი
ნახშირბადი
ნახშირბადი
ნეოდიმი
ნეონი
ნეპტუნიუმი
ნიკელი
ნიობიუმი
ნობელიუმი
ოსმიუმი
ოქრო
პალადიუმი
პლატინა
პლუტონიუმი
პოლონიუმი
პრაზეოდიმი
პრომეთიუმი
პროტაქტინიუმი
რადიუმი
რადონი
რეზერფორდიუმი
რენიუმი
რკინა
როდიუმი
რუბიდიუმი
რუთენიუმი
სამარიუმი
სელენი
სიბორგიუმი
სიცილიუმი
სკანდიუმი
სპილენძი
სტიიუმი
სტორცინიუმი
ტანტალი
ტელური
ტერბიუმი
ტექნეციუმი
ტიტანი
ტყვია
ურანი
ფერმიუმი
ფთორი
ფოსფორი
ფრანციუმი
ქლორი
ქრომი
ქსენონი
ცეზიუმი
ცერიუმი
ცირკონიუმი
წყალბადი
ჰაფნიუმი
ჰელიუმი
ჰოლმიუმი
--
1. წყალბადი 2. ჰელიუმი 3. ლიტიუმი 4. ბერილიუმი 5. ბორი 6. ნახშირბადი 7. აზოტი 8. ნახშირბადი 9. ფთორი 10. ნეონი 11. ნატრიუმი 12. მაგნიუმი 13. ალუმინი 14. სიცილიუმი 15. ფოსფორი 16. გოგირდი 17. ქლორი 18. არგონი 19. კალიუმი 20. კალციუმი 21. სკანდიუმი 22. ტიტანი 23. ვანდიუმი 24. ქრომი 25. მარგანეცი 26. რკინა 27. კობალტი 28. ნიკელი 29. სპილენძი 30. თუთია 31. გალიუმი 32. გერმანიუმი 33. დარიშხბანი 34. სელენი 35. ბრომი 36. კრიპტონი 37. რუბიდიუმი 38. სტორცინიუმი 39. იტრიუმი 40. ცირკონიუმი 41. ნიობიუმი 42. მოლიბდენი 43. ტექნეციუმი 44. რუთენიუმი 45. როდიუმი 46. პალადიუმი 47. ვერცხლი 48. კადმიუმი 49. ინდიუმი 50. კალა 51. სტიიუმი 52. ტელური 53. იოდი 54. ქსენონი 55. ცეზიუმი 56. ბარიუმი 57. ლანთანი 58. ცერიუმი 59. პრაზეოდიმი 60. ნეოდიმი 61. პრომეთიუმი 62. სამარიუმი 63. ეუროპიუმი 64. გადოლინიუმი 65. ტერბიუმი 66. დისპროზიუმი 67. ჰოლმიუმი 68. ერბიუმი 69. თულიუმი 70. იტერბიუმი 71. ლუტეციუმი 72. ჰაფნიუმი 73. ტანტალი 74. ვოლფრამი 75. რენიუმი 76. ოსმიუმი 77. ირიდიუმი 78. პლატინა 79. ოქრო 80. ვერცხლის წყალი 81. თალიუმი 82. ტყვია 83. ბისმუტი 84. პოლონიუმი 85. ასტატი 86. რადონი 87. ფრანციუმი 88. რადიუმი 89. აქტინიუმი 90. თორიუმი 91. პროტაქტინიუმი 92. ურანი 93. ნეპტუნიუმი 94. პლუტონიუმი 95. ამერიციუმი 96. კიურიუმი 97. ბერკლიუმი 98. კალიფორნიუმი 99. ეინშტეინიუმი 100. ფერმიუმი 101. მენდელეევიუმი 102. ნობელიუმი 103. ლაურენსიუმი 104. რეზერფორდიუმი 105. დუბნიუმი 106. სიბორგიუმი 107. ბორიუმი 108. -- 109. მეიტნერიუმი